Evaluering

Der foregår en løbende evaluering på den måde, at skolens ledelse følger undervisningsforløb, hvor ledelse og lærere har fokus på, at undervisningen lever op til indholdet i nye, forenklede fælles mål. Endvidere evaluerer lærere og forældre ved de årlige skole-hjemsamtaler og lærere og elever ved elevsamtaler. Endvidere indgår elevernes evaluering i gennemførelsen af spørgeskemaer på klassetrivsel.dk. Vi gennemfører de nationale test, og vi afvikler folkeskolens prøver. Endvidere indgår tilsynsrapporten fra skolens tilsynsførende i evalueringen.

Seneste evaluering er foretaget i december 2016. På baggrund af ovenstående konstaterer vi, at skolen fremdeles leverer en undervisning, der står mål med folkeskolen, og at vi lever op til fagenes mål. Dette afspejles bl.a. i karaktererne fra folkeskolens prøver, som ligger pænt over gennemsnittet for landets skoler. Vedrørende nationale test har vi primært fokus på de elever, der præsterer overraskende i forhold til faglærernes forventninger, idet dette kan have afgørende indflydelse på den fremadrettede, differentierede undervisning.

 

Opfølgningsplan:

Det faglige niveau i undervisningen er genelt meget tilfredsstillende. Enkelte elever udtrykker, at de keder sig i nogle af timerne, og det er vigtigt i højere grad at få medinddraget disse elever. Efter overgangen til 60-minutters lektioner på Balletskolen er det endvidere vigtigt, at undervisningen er afvekslende. Det er endvidere væsentligt, at vi fortsat forbereder eleverne bedst muligt til ungdomsuddannelserne. Vi skal fortsat være opmærksomme på at tilbyde passende udfordringer til de fagligt meget stærke elever, og i samarbejde med PPR skal vi udvikle og tilbyde den bedst mulige støtte til elever med særlige udfordringer.

 

Næste evaluering finder sted i december 2018.

 

Overgangsfrekvens: De elever fra Balletskolen, der i 2016 forlod grundskolen, fordeler sig med 93% på gymnasiale uddannelser og 7% på erhvervsuddannelser.