Mål for danselinjen

 

 

Balletskolen i Holstebro ønsker at dygtiggøre eleverne på danselinjen inden for en bred vifte af dansefærdigheder, som de kan gøre brug af i deres senere færden i dansemiljøet. Balletskolen ønsker desuden med danseundervisningen at give eleverne en solid ballast i andre sociale, uddannelsesmæssige og professionelle sammenhænge.

Balletskolen tilbyder eleverne på danselinjen et trygt og nærværende miljø, som fremmer elevernes udvikling, trivsel og læring. Målet er at skabe alsidige, kompetente og åbne elever, som er robuste og har et bredt kendskab til dansens verden, samtidig med at de har gode faglige færdigheder inden for de enkelte dansefag.

På danselinjen undervises der i tre forskellige dansefag: Contemporary dans, Hip Hop (og beslægtede stilarter) og Standard/latin. Mange års erfaring viser, at netop disse tre dansefag tilsammen skaber danseglæde og er et godt afsæt for de overordnede mål.

De tre fag er fordelt på ugens fem dage, således at eleverne undervises i hip hop en dag, i Contemporary dans og standard/latin to dage ugentligt.

I alle tre fag arbejdes der på et højt færdighedsniveau inden for følgende områder:

 • Koordination
 • Den specifikke teknik inden for hvert fag
 • Kropshukommelse
 • Kropsforståelse
 • Fysik i form af smidighed, kondition og styrke
 • Kreativitet
 • Improvisation
 • Samarbejde
 • Arbejdsdisciplin
 • Udstråling og nærvær, som passer til den enkelte stilart.

Alle tre fag har stor vægt på de dansefaglige færdigheder, som i udskolingen bringer eleverne til et niveau, som gør dem i stand til at fortsætte på en videregående danseuddannelse som f.eks. Dansk Talentakademi, med fokus på at blive professionelle dansere i fremtiden.

Vejledning om mulighederne efter tiden på Balletskolen indgår i danseundervisningen.

Der foretages halvårlige evalueringer af eleverne, og der er en årlig samtale mellem elev, forældre og danselærerne. I forbindelse med de halvårlige evalueringer kan danseunderviserne indlægge en lille eksamen eller prøve for eleverne.

Det er en del af hverdagen i dansesalen, at der refereres til de andre stilarter. Underviserne drager paralleller til de andre stilarter, hvilket giver børnene en bred forståelse for både teknik, musik og koreografi inden for dansen.

I alle fag vægtes det højt, at eleverne kender til de forskellige karakteristika, normer og fremtidsmuligheder for lige præcis denne genre. I alle fag prioriteres der et kulturelt og historisk perspektiv, som indgår som en naturlig del af undervisningen i dansesalen.

I alle tre fag på Balletskolens danselinje er der et stort fokus på disciplin og arbejdsindsats, og det forventes af eleverne, at de møder med stort engagement og vilje til at lære og dygtiggøre sig. Som en del af disciplinen skal eleverne overholde danselinjens dresscode, der indebærer særlig påklædning til de enkelte stilarter. Denne disciplin og arbejdsindsatsen er vigtig for elevernes videre færden i danseverdenen og ses som en generel dannelsesproces, som vil komme eleven til gode i fremtiden.

I alle fag arbejdes der ofte både induktivt og deduktivt, og det er en del af kulturen, at eleverne har gode samarbejdsevner og er åbne over for hinanden. Der stilles dansefaglige, men også sociale krav til eleverne. På danselinjen hersker en gensidig respekt både eleverne imellem og mellem lærer og elev. Der er ofte mange elever i rummet på samme tid, og der skal være plads til, at alle kan lære det nødvendige. Derfor er der en åben dialog imellem lærer og elev, hvor der er plads til spørgsmål og evt. individuel guidning i eller efter timen.

I et samarbejde imellem elever og undervisere er der blevet udarbejdet 10 aftaler, som skaber en fælles kultur og retning for hver eneste undervisningstime på danselinjen.

 1. Kom frisk og udhvilet til timerne og altid med en positiv indstilling.
 2. Når en øvelse er slut, må man først stille spørgsmål, efter at læreren har sagt noget og givet ordet videre. Husk at lytte efter, når andre stiller et spørgsmål, måske det også kan hjælpe dig til at blive bedre.
 3. I gruppearbejde skal man respektere et nej, men nogle gange sige ja. Spørg altid dem, der er alene, om de vil være med i gruppen.
 4. Man må ikke sidde ned i timerne, med mindre læreren har sagt ja.
 5. Kom til tiden, ellers er man ikke en del af dansetimen. Læreren har ret til at låse døren, når timen starter.
 6. Hav respekt for og hjælp hinanden/lærerne.
 7. Vær altid koncentreret og lyt til læreren – snak foregår før og efter timen.
 8. Overhold dresscoden til de forskellige timer og husk sko, håret korrekt opsat, ingen tyggegummi og ingen smykker m.v.
 9. Gør dit bedste og forbedr dig selv ved at arbejde hårdt.
 10. Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig.

Undervisningsplanerne er inddelt i klassetrin og dansefag, dog med en fælles målbeskrivelse for indskolingen (0. til 2. klasse), mellemtrinnet (3. til 6. klasse.) og udskolingen (7. til 10. klasse).

Hvert fag har opdelt undervisningsplanen i forskellige kategorier, hvor de forskellige mål for eleverne beskrives. Mange af disse kategorier er stærkt forankret i hinanden, så denne opdeling er Balletskolens definition og et billede på, hvordan vi bruger kategorier og mål i vores hverdag.

 • Rumorientering

Med udgangspunkt i Rudolf Labans BESS teori stilles der krav til, hvordan eleven forholder sig til rummet. F.eks. hvordan eleven bevæger sig rundt i rummet, og har eleven en ekstra udviklet opmærksomhed på andre i rummet? Har eleven en forståelse for retninger af sine bevægelser i rummet?

Kender eleven til de forskellige sceniske betegnelser for en danser på en scene? Hvordan arbejder eleven med mønstre, planer, steder og retninger i rummet?

 • Musikalitet

Her opstilles der mål for/stilles der krav til elevens forståelse for musikalitet, og om eleven kan inkorporere det i dansen. Kan eleven følge og kende forskel på forskellige rytmer i musikken? Har eleven en forståelse for dynamik og musikalitet i kroppens bevægelser, når det ikke er bestemt af musikken?

 • Kvaliteter

Her opstilles der mål for elevens forskellige bevægelseskvaliteter i dansen. Kan eleven tilegne sin dans forskellige kvaliteter, som fx blødt og langsomt eller skarpt og hurtigt?

 • Koncentration og arbejdsindsats

Her stilles krav til elevens arbejdsindstilling og evne til at koncentrere sig. Der beskrives mål for elevens forskellige roller i en dansetime. Kan eleven være publikum for sine klassekammerater, kan eleven indgå i en verbal dialog om dans, og kan eleven arbejde såvel alene som i grupper med andre?

 • Kreativitet

Her stilles krav til elevens evne til at arbejde kreativt, bruge sin fantasi og selv finde på koreografi.

Der arbejdes ofte med grupper og forskellige øvelser ud fra den kreative metode defineret og inspireret af bl.a. Anne Green Gilbert, Sheila de Val, Kerry Chappell. Her arbejdes med øvelser og tilgange, som styrker eleverne i kreative processer, samt udforskning og udvikling af deres egne bevægelser.

 • Tilstedeværelse på scenen

Under denne kategori stilles der krav til elevens indlevelse og tilstedeværelse på scenen. Kan eleven f.eks. indfri hvert fags specifikke krav til udstråling samt udtrykke følelser og stemninger i dansen?

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

I denne kategori vurderes eleven kropshukommelse og kropsbevidsthed. Kropshukommelse defineres ved, om eleven kan huske koreografi, øvelser og omsætte fælles og individuelle rettelser til egen krop. Kropsbevidsthed defineres ved, om eleven har bevidsthed og forståelse for kroppens anatomi og motoriske muligheder, og hvordan kroppens forskellige muligheder bedst anvendes inden for hvert fag.

 • Basistrin og teknik

Her stilles helt konkrete fysiske krav til elevens færdigheder inden for hvert fag, f.eks. om eleven mestrer de forskellige grundtrin, og kan eleven holde de rigtige linjer i en basis teknikøvelse?

Undervisningsmål for Danselinjen på Balletskolen Holstebro 2015-2016

Contemporary dans

På Balletskolen bliver der undervist I Contemporary dans. Contemporary dans udviklede sig i den midterste del af det tyvende århundrede, og er hurtigt blevet en meget populær danseform i USA og Europa. Stilarten er en blanding af mange forskellige stilarter, f.eks. klassisk ballet, moderne dans og jazz.

På Balletskolen i Holstebro fokuseres der bl.a. på basis teknik fra den klassiske ballet, som moderne dans var en videreudvikling af.

I undervisningen er der betydeligt fokus på brug af overkroppen og parallelle fodpositioner. Eleverne lærer at bevæge sig flydende mellem forskellige niveauer i rummet, og de undervises i basis gulvteknik. I undervisningen lægges der vægt på forskellige kvaliteter, som er med til at styrke fall and recover bevægelser, off-balances, extensions og dynamikken i elevernes bevægelser.

Det prioriteres højt, at eleverne får en holistisk kropsbevidsthed med god finmotorik, balance og koordineringsevne.

Kreativ dans har en vigtig plads i undervisningen, og eleverne inviteres til at bruge deres fantasi med henblik på at lave danse med forskelligt fokus, som er inspireret af billeder, tekster eller oplevelser.

I udskolingen lægges der vægt på, at eleverne kan bruge deres tekniske kunnen i de kreative opgaver.

Der arbejdes ydermere med at have en god indlevelsesevne og være til stede i nuet med de andre dansere på scenen. Udstrålingen skal være ærlig og afspejle elevens personlighed og koreografiens stemning.

0 - 2. klasse

Målet med undervisningen af eleverne i indskolingen er, at de er kreative, har dansetekniske færdigheder, som passer til deres årgang, og at de er trygge elever i dansetimen. Eleverne i de små klasser skal have det sjovt og have lyst til at komme til dans.

De skal være disciplinerede og f.eks. kunne stå stille og modtage en besked i dansesalen, og de skal respektere hinanden og underviseren. De skal kunne koncentrere sig hele dansetimen.

De skal endvidere være omstillingsparate, sådan at underviseren kan springe imellem forskellige øvelser og danse, som har forskellige retninger i rummet og forskellige regler og kvaliteter – f.eks. at de både kan danse stort og vildt i salen, men også at de kan være rolige og stille. I indskolingen leger vi mange af øvelserne, og derved bliver barnets fantasi en vigtig del af undervisningen. Fantasien giver barnet indlevelse og en naturlig tilstedeværelse i sin dans.

0.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og således kunne gå/danse rundt i rummet uden at støde ind i andre.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne bevæge sig langsomt og hurtigt alt efter, hvad musikken indikerer.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt og kende forskel på kvaliteterne.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille imellem øvelserne.

Eleven skal kunne indgå i timen, som et ”publikum”.

Eleven skal kunne stå stille og se på underviseren, mens man modtager en besked.

 • Kreativitet

Eleverne skal parvis kunne løse mindre opgaver.

Eleven skal kunne følge sine impulser og ideer, som kommer fra fantasifulde improvisations- opgaver.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal sammen med havdelen af klassen kunne optræde med en lært koreografi foran den anden halvdel af klassen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne folde kroppen helt lille og strække den så stor som muligt i forskellige niveauer (hvilket vil øge en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet og føle sig tryg.

Eleven skal kunne:

Hoppe fra to ben og lande på to

Hoppe fra et ben til et

Chassé

Skips

Fra X til lille pakke

Balance på et ben og balance oppe på begge tæer

 

1.klasse

 • Rumorientering

Være bevidst om andre i rummet, og derved kunne gå/danse rundt i rummet uden at støde ind i andre.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne bevæge sig langsomt og hurtigt, alt efter hvad musikken indikerer.

Eleven skal kunne danse en dans, der passer til opbygningen af musikken, hvor der er bestemte bevægelser til vers og omkvæd.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne komme flydende ned og op fra gulvet.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille imellem øvelserne

Eleven skal kunne indgå i timen som et ”publikum” og derved med enkelte ord kunne tale om den dans, eleven er publikum til.

Eleven skal kunne modtage en besked frit i rummet, imens eleven står stille og kigger på underviseren.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans med en partner ud fra en passende kreativ opgave.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer (hvilket vil øge en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer, og føle sig tryg.

Eleven skal kunne:

Hoppe fra to ben og lande på to med hænderne i siden.

Hoppe fra et ben til et ben med hænderne i siden.

Chassé

Skips

Fra X til lille pakke

Balance på et ben og balance oppe på relevé i 6. og 1. position.

Tendu i 6. og 1. position

Demi plié i 6. og 1. position

Eleven skal kunne koordinere arme og ben i basistrin, som f.eks. chassé, sprællemænd og skihop.

2.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne gå/danse rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige retninger i rummet.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne bevæge sig langsomt og hurtigt alt efter, hvad musikken indikerer.

Eleven skal kunne danse en dans, der passer til opbygningen af musikken, hvor der er bestemte bevægelser til vers og omkvæd.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille imellem øvelserne.

Eleven skal kunne indgå i timen som et ”publikum” og derved med enkelte ord kunne tale om den dans eleven er publikum til.

Eleven skal kunne modtage en besked frit i rummet, imens eleven står stille og kigger på underviseren.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner.

Eleven skal kunne lave en lille dans alene.

Eleven skal kende til og forstå vigtigheden af en klar start og slutning på en optræden.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig ind i enkelte følelser i koreografien, f.eks. vise glæde, hvis det er en sommerdans.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer (hvilket vil øge en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer og føle sig tryg.

Eleven skal kunne:

Hoppe fra to ben og lande på to med hænderne i siden

Hoppe fra et ben til et ben med hænderne i siden

Chassé

Skips

Fra X til lille pakke

Balance på et ben og balance oppe på relevé i 6. og 1. position.

Tendu i 6. og 1. position

Demi plié i 6. og 1. position

Eleven skal kunne koordinere arme og ben i basistrin, som f.eks. chassé, sprællemænd og skihop.

3. - 6. klasse

Målet for eleverne på mellemtrinnet er, at de får dansetekniske færdigheder, som passer til deres årgang, at de er kreative, og at de er trygge elever i dansetimen.

De skal være disciplinerede, f.eks. kunne stå i række og vente, til det bliver deres tur uden at snakke, kunne koncentrere sig hele dansetimen samt respektere hinanden og underviseren.

Fokus ligger på, at de bliver teknisk stærke og forstår vigtigheden heraf - uden at gå på kompromis med deres kreativitet. Derudover forstærkes fokus på smidighed og på at udvikle den finmotoriske kropsbevidsthed.

3. klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne gå/danse rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kende de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige retninger i rummet.

Eleven skal kunne være en del af en klassekoreografi med forskellige indgange og mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne bevæge sig langsomt og hurtigt alt efter, hvad musikken indikerer.

Eleven skal kunne danse en dans, hvor der er bestemte bevægelser til vers og omkvæd, og ved at lytte til musikken kunne skifte korrekt imellem bevægelserne.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille og stå stille imellem øvelserne og modtage en besked.

Eleven skal kunne indgå i timen som et ”publikum” og således kunne tale om den dans, som eleven lige har set.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans med en partner ud fra en passende kreativ opgave.

Eleven skal kunne lave en lille dans alene.

Eleven skal forstå, og kende til vigtigheden af en klar start og slutning på en optræden.

Eleven skal kunne optræde med sin egen dans for sin klasse.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig ind i enkelte følelser i koreografien, f.eks. vise glæde, hvis det er en sommerdans.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer og føle sig tryg.

Gulvteknik:

Sving på gulvet

Sving til havfrue

Lille pakke og x på stedet og hen ad gulvet

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2. og 6. position.

Tendu

Hop i 6. position

Over gulvet:

Løbe fire skridt og hoppe fire gange i 6. position

Triplets med og uden drej

Chassé

Skips

4.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kende de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige retninger i rummet.

Eleven skal kunne være en del af en klassekoreografi med forskellige indgange og mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt til musikken.

Eleven skal kunne danse en dans, hvor der er bestemte bevægelser til vers og omkvæd, og ved at lytte til musikken kunne skifte korrekt imellem bevægelserne.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal begynde at vise forståelse for grounding i sine bevægelser, som f.eks. løb og i koreografier.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille og stå stille imellem øvelserne og modtage en besked.

Eleven skal kunne indgå i timen som et ”publikum” og derved kunne tale om den dans, som eleven lige har set.

Eleven skal deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser mm.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner.

Eleven skal kunne lave en lille dans alene.

Eleven skal kende til og forstå vigtigheden af en klar start og slutning.

Eleven skal kunne lave en dans, hvor der er stillet passende krav til, at der f.eks. skal være en drejning, et løft og to spring.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans, både en solo og en duet.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig ind i enkelte følelser i koreografien, f.eks. vise glæde, hvis det er en sommerdans.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser.

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer og føle sig tryg.

Eleven skal kunne lave flg.:

Gulvteknik:

Sving på gulvet

Sving til havfrue

Lille pakke og x på stedet og hen ad gulvet

Baglæns kolbøtte over begge skuldre

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2. og 6. position.

Tendu

Hop i 1. og 6. position

Over gulvet:

Løbe fire skridt og hoppe fire gange i 1. og 6. position

Temps levé  med bageste ben skiftevis i passé og arabesque

Triplets med og uden drej

Grand jeté

Chassé

Skips

5.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet, og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige retninger i rummet, forskellige indgange og udgange samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en dans, hvor der er bestemte bevægelser til vers og omkvæd, og ved at lytte til musikken kunne skifte korrekt imellem bevægelserne.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne. Eleven skal kunne bruge disse forskellige kvaliteter i en koreografi.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal vise forståelse for grounding i sine bevægelser, som f.eks. løb og i koreografier.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise off-balance i sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser mm. Derudover skal eleven kunne indgå i en dialog omkring de danse, som der bliver vist i de kreative timer.

Eleverne skal kunne observere hinanden to og to og give konstruktiv og respektfuld feedback.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner.

Eleven skal kunne lave en solodans.

Eleven skal kende til og forstå vigtigheden af en klar start og slutning på en optræden.

Eleven skal kunne lave en dans, hvor der er stillet passende krav til, at der f.eks. skal være en drejning, et løft og to hop.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans - både en solo og en duet.

Eleven skal kunne lave en koreografi, hvor der leges med små løft af hinandens kropsvægt.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser og kende formålet med hver enkelt øvelse.

Eleven skal kunne danse en lært koreografi på en fast plads med resten af sin klasse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer, og føle sig tryg.

Eleven skal kunne flg.:

Gulvteknik:

Sving på gulvet på ryggen og siden

Sving til havfrue

Sving til fisken

Slide på gulvet

Lille pakke og x på stedet og hen ad gulvet

Baglæns kolbøtte over begge skuldre

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2. og 6. position.

Flatback i 2. (parallel) og 6. position.

Tendu

Hop i 1., 2. og 5. position

Over gulvet:

Temps levé men bageste ben skiftevis i passé og arabesque

Piqué piruetter

Triplets med og uden drej

Grand jeté

6.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige retninger i rummet, forskellige indgange og udgange, samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en lyrisk koreografi og være i stand til at indpasse bevægelserne på teksten.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse stort og småt, hurtigt og langsomt, blødt og skarpt, tungt og let, og kende forskel på kvaliteterne. Derudover skal eleven kunne bruge disse forskellige kvaliteter i en koreografi.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal vise forståelse for grounding i sine bevægelser, som f.eks. løb og i koreografi.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstår og kunne vise off-balance i sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen, og deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser mm. Derudover skal eleven kunne indgå i en dialog omkring de danse, som der bliver vist i de kreative timer.

Eleverne skal kunne observerer hinanden to og to, og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal med egne ord kunne forklare, hvad moderne dans er.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner.

Eleven skal kunne lave en solodans.

Eleven skal forstå og kende til vigtigheden af en klar start og slutning.

Eleven skal kunne lave en dans, hvor der er stillet passende krav til, at der f.eks. skal være en drejning, et løft og to spring.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans og lære den til andre.

Eleven skal kunne lave en koreografi, hvor der indgår løft.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og hvis de danser sammen to og to, skal eleven have god kontakt til sin makker.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med det halve af sin klasse foran den anden halvdel af klassen og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser og kende formålet med hver enkelt øvelse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

Eleven skal kunne bruge rummet bag ved kroppen og derved have en forståelse for at give kroppen 3D bevægelser.

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer, og føle sig tryg.

Eleven skal kunne flg.:

Gulvteknik:

Sving på gulvet på ryggen og siden

Sving til havfrue

Sving til fisken

Slide på gulvet

Lille pakke og x på stedet og hen af gulvet

Baglæns kolbøtte over begge skuldre

Gulvøvelse med flydende og blød kvalitet

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2.,5. og 6. position

Flatback i 2. (parallel) og 6. position

Tendu

Degagé

Hop i 1., 2. og 5. position

Over gulvet:

Temps levé  med bageste ben skiftevis i psasé og arabesque

Grand Battement

Pique piruetter

Triplets med og uden drej

Skøjtespring

Grand jeté

7 - 10. klasse

Målet for dansen i udskolingen er at bibringe eleverne dansetekniske færdigheder, som passer til årgangen, og at eleverne samtidig kan bruge deres tekniske kunnen i kreative øvelser.

De skal være disciplinerede og gå til undervisningen med en modenhed, der viser, at de respekterer hinanden og underviseren. Det forventes, at de er stærke, smidige og hurtige til at lære.

Eleverne skal være bevidste om, hvorfor tekniske øvelser er vigtige, og de skal kunne danse en koreografi med personlighed og indlevelse. De skal have en god holistisk kropsbevidsthed. Niveauet skal være så højt, at de umiddelbart efter grundskolen kan fortsætte på Dansk Talentakademi eller andre lignende tilbud.

7.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige og klare retninger i rummet, forskellige indgange og udgange samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en lyrisk koreografi og være i stand til at indpasse bevægelserne på teksten.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse med forskellige kvaliteter i en koreografi og udvise forståelse herfor.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal kunne danse med grounding, og store bevægelser med kraft bag.

Eleven skal udvise forståelse for korrekte linjer og retninger i kroppen og være smidig og tekniskdygtig nok til at kunne vise dem på egen krop.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise off-balance i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise fall and recover bevægelser med sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser mm. Eleverne skal kunne observerer hinanden og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal med egne ord kunne forklare, hvad moderne og contemporary dans er.

Eleven kunnen udtrykke sig verbalt om en vist dans og indgå i en dialog herom. Derfor skal eleven også kende til Rudolf Labans BESS koncept og kunne bruge det til at tale om dans.

Eleven skal kende til baggrunden for moderne og contemporary dans.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller alene. Eleven skal kunne arbejde med en koreografisk idé ud fra fx et billede, en tekst eller en oplevelse.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen dans og kunne lære den til andre.

Eleven skal gennem et site specifik forløb, have en forståelse for dansen uden for studiet og scenen.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem, som der danses sammen med, f.eks. i en duet.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen. Elevens fantasi og følelser skal vises på en naturlig og personlig måde. Udstrålingen skal komme fra indlevelsen i stemningen.

 • Kropshukommelse og bevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser og vide formålet med hver enkelt øvelse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

Eleven skal kunne bruge rummet bagved kroppen også og derved have en forståelse for at give kroppen 3D bevægelser.

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og idèer og føle sig tryg.

Gulvteknik:

Sving på gulvet på ryggen og siden

Sving til havfrue

Sving til fisken

Slide på gulvet

Lille pakke og x på stedet og hen af gulvet

Baglæns kolbøtte over begge skuldre med og uden spagat

Eleven skal kunne udføre en gulvøvelse med flydende og blød kvalitet

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2.,5. og 6. position.

Contraction i 1.,2.,5. og 6. position.

Flatback i 1.,2. og 6. position.

Tendu

Degagé

Pirouetter i parallel og turneret position.

Hop i 1., 2. og 5. position.

Assamblé i forskellige trin kombinationer.

Over gulvet:

Temps levé med bageste ben skiftevis i passé og arabesque

Grand Battement

Piquè pirouetter

Triplets med og uden drej

Skøjtespring

Grand jetè

Fouetté hop

Eleven skal kunne danse en længere koreografi over gulvet, som består af en kombination af disse trin.

8.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige og klare retninger i rummet, forskellige indgange og udgange samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en lyrisk koreografi og være i stand til at indpasse bevægelserne på teksten.

Eleven skal have musikalsk forståelse for dynamikken i øvelsen og koreografien og kunne vise det igennem sin krop.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne bruge danse med forskellige kvaliteter i en koreografi og udvise forståelse herfor.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal kunne danse med grounding og store bevægelser med kraft bagved.

Eleven skal udvise forståelse for korrekte linjer og retninger i kroppen og være smidig og teknisk dygtig nok til at kunne vise dem på egen krop.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise off-balance i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise fall- and recoverbevægelser med sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen, og deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser mm. De skal kunne observere hinanden, og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal med egne ord kunne forklare hvad moderne dans er.

Eleven kunnen udtrykke sig verbalt om en vist dans, og indgå i en dialog herom. Derfor skal eleven også kende til Rudolf Labans BESS koncept og kunne bruge det til at tale om dans.

Eleven skal kende til basis baggrunden for moderne dans.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller alene. Eleven skal kunne arbejde med en koreografisk idé ud fra f.eks. et billede, en tekst eller en oplevelse.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen koreografi og viderelære den til andre.

Eleven skal gennem et site specifik forløb have en forståelse for dansen uden for studiet og scenen.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem, der danses sammen med f.eks. i en duet.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen. Elevens fantasi og følelser skal vises på en naturlig og personlig måde. Udstrålingen skal komme fra indlevelsen i stemningen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser og vide formålet med hver enkelt øvelse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal kunne improvisere med forskellige kropsdele og derved få en forståelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne folde og strække sin krop i forskellige niveauer og på tværs af kroppen. (hvilket vil øge forståelsen for en holistisk kropsbevidsthed).

Eleven skal også kunne bruge rummet bag kroppen og derved have en forståelse for at give kroppen 3D bevægelser.

 • Basistrin og teknik

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og idéer og føle sig tryg.

Gulvteknik:

Sving på gulvet på ryggen og siden

Sving til havfrue

Sving til fisken

Slide på gulvet

Lille pakke og x på stedet og hen ad gulvet

Fly low rul

Baglæns kolbøtte over begge skuldre med og uden spagat

Eleven skal kunne udføre en gulvøvelse med flydende og blød kvalitet

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2.,5. og 6. position.

Contraction i 1.,2.,5. og 6. position.

Curve i 1.,2.,5. og 6. position.

Flatback i 1.,2. og 6. position.

Spiral af overkroppen i 1. og 6. position.

Tendu

Degagé

Piroette i parallel og turneret position.

Hop i 1., 2. og 5. position.

Assamblé i forskellige trinkombinationer.

Over gulvet:

Jazzpiruetter

Temps levé med bageste ben skiftevis i passé og arabesque

Grand Battement

Pique pirouetter

Triplets med og uden drej

Skøjtespring

Grand jeté

Fouetté hop

Eleven skal kunne danse en længere koreografi, bestående af en kombination af disse trin.

9.klasse

 • Rumorientering

Eleven skal være bevidst om andre i rummet og derved kunne danse og improvisere rundt i rummet uden at støde ind i andre.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige og klare retninger i rummet, forskellige indgang og udgange, samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en lyrisk koreografi og være i stand til at indpasse bevægelserne på teksten.

Eleven skal have musikalsk forståelse for dynamikken i øvelsen og koreografien og kunne vise det igennem sin krop.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse med forskellige kvaliteter i en koreografi og udvise forståelse herfor.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal kunne danse med grounding, og store bevægelser med kraft bagved.

Eleven skal kunne danse med en flydende tyngde og meget store bevægelser, som har en tre- dimensional effekt i kroppen.

Eleven skal udvise forståelse for korrekte linjer og retninger i kroppen og være smidig og teknisk dygtig nok til at kunne vise dem på egen krop.

Eleven skal vise forståelse for, hvor en bevægelse starter og slutter og kunne kæde bevægelserne dynamisk sammen.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise off-balance i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise fall and recover bevægelser med sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles samtaler med spørgsmål om mål, fokus, øvelser mm. De skal kunne observere hinanden og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal med egne ord kunne forklare, hvad moderne dans og contemporary dans er.

Eleven kunnen udtrykke sig verbalt om en vist dans og indgå i en dialog herom. Derfor skal eleven også kende til Rudolf Labans BESS koncept og kunne bruge det til at tale om dans.

Eleven skal kende til baggrunden for moderne og contemporary dans.

Eleven skal have kendskab til sine muligheder for at træne efter afgangen fra Balletskolen.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller alene. Eleven skal kunne arbejde med en koreografisk idé ud fra f.eks. et billede, en tekst eller en oplevelse.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen koreografi og lære den videre til andre.

Eleven skal gennem et site specifik forløb have en forståelse for dansen uden for studiet og scenen.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem, som de danser sammen med, f.eks. i en duet.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen. Elevens fantasi og følelser skal vises på en naturlig og personlig måde. Udstrålingen skal komme fra indlevelsen i stemningen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser, og vide formålet med hver enkelt øvelse.

Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal have en skærpet holistisk kropsbevidsthed. Eleven skal kunne isolere forskellige kropsdele, bruge sin krop både vertikalt, horisontalt, diagonalt og i forskellige niveauer, samt kunne tilføje en 3D effekt til sine bevægelser ved hjælp af spirals.

 • Basistrin og teknik:

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og ideer og føle sig tryg.

Gulvteknik:

Sving på gulvet på ryggen og siden

Sving til havfrue

Sving til fisken

Slide på gulvet

Lille pakke og kryds på stedet og hen ad gulvet

Fly low rul

Baglæns kolbøtte over begge skuldre med og uden spagat

Eleven skal kunne udføre en gulvøvelse med flydende og blød kvalitet

Stående:

Demi og grand plié i 1.,2.,5. og 6. position.

Flatback i 1.,2. og 6. position.

Contraction i 1.,2.,5. og 6. position.

Curve i 1.,2.,5. og 6. position

Arch i 1.,2.,5. og 6. position

Spiral af overkroppen i 1. og 6. position

Tendu

Degagé

Piroette i parallel og turneret position

Hop i 1., 2. og 5. position

Assamblé i forskellige trinkombinationer

Eleven skal beherske forskellige hop og drejninger, som ender på gulvet.

Over gulvet:

Jazz pirouetter

Forskellige valsetrin med pirouetter og arabesque

Temps levé med bagerste ben skiftevis i passé og arabesque

Grand Battement

Piqué pirouetter

Triplets med og uden drej

Skøjtespring

Grand jeté

Fouetté hop

Eleven skal kunne danse en længere koreografi over gulvet, bestående af en kombination af disse trin.

10. klasse

 • Rumorientering

Eleven skal have en yderst skærpet fornemmelse for andre i rummet og kunne improvisere harmonisk med andre i rummet.

Eleven skal kunne de forskellige benævnelser for retninger på en scene.

Eleven skal kunne danse en koreografi med forskellige og klare retninger i rummet, forskellige indgang og udgange, samt med opdeling i mindre grupper.

 • Musikalitet

Eleven skal kunne improvisere i et tempo, som passer til musikken.

Eleven skal kunne danse en koreografi i takt og have en forståelse for at danse på beatet, off-beatet og henover musikken.

Eleven skal kunne danse en lyrisk koreografi og være i stand til at indpasse bevægelserne på teksten.

Eleven skal have musikalsk forståelse for dynamikken i øvelsen og koreografien og kunne vise det igennem sin krop.

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne danse med forskellige kvaliteter i en koreografi og udvise forståelse herfor.

Eleven skal være bevidst om de forskellige niveauer og kunne bevæge sig flydende imellem de forskellige niveauer.

Eleven skal kunne danse med grounding, og store bevægelser med kraft bagved.

Eleven skal kunne danse med en flydende tyngde og meget store bevægelser, som har en tre- dimensional effekt i kroppen.

Eleven skal udvise forståelse for korrekte linjer og retninger i kroppen og være smidig og teknisk dygtig nok til at kunne vise dem på egen krop.

Eleven skal kunne vise en forståelse for, hvor en bevægelse starter og slutter, og kunne kæde dem dynamisk sammen.

Eleven skal forstå og kunne vise extensions i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise off-balance i sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise fall and recover bevægelser med sin krop.

Eleven skal forstå og kunne vise fall and recover bevægelser med sin krop.

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal komme til undervisningen med et konstant nærvær og beherske en naturlig modenhed i sin tilgang til læring.

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen, og deltage aktivt i fælles samtaler med spørgsmål omkring mål, fokus og øvelser m.m.

Eleverne skal kunne observere hinanden og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal med egne ord kunne forklare, hvad moderne og contemporary dans er.

Eleven skal kunne udtrykke sig om en vist dans og indgå i en dialog herom. Derfor skal eleven også kende til Rudolf Labans BESS koncept og kunne bruge det til at tale om dans.

Eleven skal kende til baggrunden for moderne og contemporary dans.

Eleven skal have kendskab til sine muligheder for at træne efter afgang fra Balletskolen.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller alene.

Eleven skal kunne arbejde med en koreografisk idé ud fra f.eks. et billede, en tekst eller en oplevelse.

Eleven skal kunne optræde for sin klasse med sin egen koreografi og lære den videre til andre.

Eleven skal gennem et site specifik forløb have en forståelse for dansen uden for studiet og scenen.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem, som de danser sammen med, f.eks. i en duet.

Eleven skal have en moden indlevelse i sin dans. Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Elevens fantasi og følelser skal vises på en naturlig og personlig måde. Udstrålingen skal komme fra indlevelsen i stemningen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne huske teknikøvelser og vide formålet med hver enkelt øvelse.Eleven skal kunne huske og danse en koreografi i passende sværhedsgrad og anvende teknik/kvaliteter i koreografien.

Eleven skal have en skærpet holistisk kropsbevidsthed.

Eleven skal kunne isolere forskellige kropsdele, bruge sin krop både vertikalt, horisontalt, diagonalt og i forskellige niveauer, samt kunne tilføje en 3D effekt til sine bevægelser ved hjælp af spirals.

 • Basistrin og teknik

Improvisation:

Eleven skal kunne improvisere rundt i rummet efter forskellige billeder og idéer, og føle sig tryg.

Gulvteknik:

- Sving på gulvet på ryggen og siden

- Sving til havfrue

- Sving til fisken

- Slide på gulvet

- Lille pakke og kryds på stedet og hen ad gulvet

- Fly low rul

- Baglæns kolbøtte over begge skuldre med og uden spagat

- Eleven skal kunne udføre en gulvøvelse med flydende og blød kvalitet

Stående:

- Demi og grand plié i 1.,2.,5. og 6. position.

- Flatback i 1.,2. og 6. position.

- Contraction i 1.,2.,5. og 6. position.

- Curve i 1.,2.,5. og 6. position

- Arch i 1.,2.,5. og 6. position.

- Spiral af overkroppen i 1. og 6. position.

- Tendu

- Degagé

- Enkelt og dobbelt pirouette i parallel og turneret position.

- Hop i 1., 2. og 5. position.

- Assamblé i forskellige trinkombinationer.

- Eleven skal beherske forskellige hop og drejninger, som ender på gulvet.

Across the floor:

- Jazz pirouetter enkelt og dobbelt

- Forskellige valsetrin med pirouetter og arabesque

- Temps levé med bagerste ben skiftevis i passé og arabesque

- Grand Battement

- Pique piruetter

- Triplets med og uden drej

- Skøjtespring

- Grand jeté

- Fouetté hop

- Eleven skal kunne danse en længere koreografi over gulvet, bestående af en kombination af disse trin.

Street dance/hip hop

Hip hop er ikke bare en dans, men en hel kultur i sig selv. Som danser er det ud over den fysiske kunnen også vigtigt, at man har kendskab til baggrunden og historien. Det er vigtigt at vide, hvor dansen stammer fra, og i hvilken sammenhæng, tid og miljø, den er skabt, for at have en forståelse for dansens teknik, udtryk og helhed. Alle stilarter inden for street dance er frem for alt startet som freestyle danse, men er sidenhen gået fra at være underground til at blive en mainstream kultur.

I undervisningn lægges der derfor både vægt på de grundlæggende ting som basistrin og  freestyle. Samtidig lægges der vægt på koreografi for at kunne begå sig i den kommercielle verden og følge med i dansens uendelige udvikling.

2. klasse

Mål med undervisningen i 2. klasse er, at eleverne først og fremmest forstår og lever op til de grundlæggende regler, som gælder for alle dansetimer på Balletskolen:

-       at have respekt for underviseren og hinanden

-       at give hinanden plads og kunne omgås hinanden uden problemer, f.eks. i gruppearbejde

-       at man lytter og er stille, mens underviseren taler

-       at man er motiveret og nysgerrig efter at lære

-       at man under forskellige rammer og efter forskellige undervisningsmodeller kan deltage i undervisningen både selvstændigt og i grupper.

 • Musikalitet:

Eleven skal kunne følge en bestemt rytme uden at være "off-beat" og  have forståelse for, at hip hop rammer down-beat.

Eleven skal kunne forstå musikken og følge takten og rytmen. 

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded/nede i knæ.

Eleven skal kende til bounce og kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal have fornemmelse for at udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleven skal kunne være stille og modtage en besked.

Eleven skal kunne være stille mellem øvelserne, og inden musikken starter.

Eleven skal kunne finde sin plads i rundkredsen i starten af timen og stå stille ved døren i slutningen af timen. 

 • Kreativitet:

Eleven skal selvstændigt kunne komme med egne input til kreative opgaver.

Eleven skal, i samarbejde med andre, kunne løse kreative opgaver.

Eleven skal turde at gå ind i en "cypher" /cirkel foran de andre og finde på egne trin og poses.

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal kunne huske den lærte koreografi på scenen samt sin(e) plads/ pladser.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med samme energi på scenen, som man har lært i danselokalet.

Eleven skal kunne danse koreografien med den rette energi og det rette udtryk.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal have en fornemmelse for isolation af kroppen.

Eleven skal kunne eksperimentere med at isolere de forskellige kropsdele og have forståelse for adskillelse og sammenhæng.

Koreografi:  Eleven skal kunne følge med i undervisningen og selvstændigt kunne danse den indlærte koreografi.

 • Freestyle / Impro:

Eleven skal turde at danse frit både med indlærte trin og med egne trin/bevægelser.

 • Basistrin og teknik/ Kernestof i 2.klasse:

Eleven skal kunne fremvise tyngde, fornemmelsen af at være nede i knæ. 

Eleven skal have fornemmelse for forskellen på isolation og flow i kroppen.

Eleven skal kunne lave forskellige krydskombinationer med hip hop bevægelser.

Eleven skal kunne lave body roll.

Mellemtrinnet:

Målet med undervisningen på mellemtrinnet er, at eleverne får dansetekniske færdigheder passende til årgangen, at eleverne er motiverede og deltager aktivt i undervisningen. De skal være disciplinerede og kunne koncentrere sig hele dansetimen samt respektere hinanden og underviseren.

Derudover lægges vægt på, at eleverne får etableret et sundt selvbillede og bevarer glæden ved "aha"-oplevelser" og ser det som en udviklingsproces, også når det er svært. Dette skal forhåbentlig blive en integreret tilgang til de nye udfordringer, som venter, når eleverne kommer i udskolingen og bliver mere selvbevidste.

3. klasse                 

 • Musikalitet:      

Eleven skal kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat" og have forståelse for, at hip hop rammer down beat.

Eleven skal kunne forstå musikken og følge takten og rytmen.                 

Eleven skal selv kunne skabe og ramme nye rytmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded/nede i knæ.

Eleven skal kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

Eleven skal kunne isolere overkroppen

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleven skal kunne være stille og modtage en besked.  

Eleven skal kunne arbejde koncentreret hele dansetimen.

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

Eleven skal kunne optræde foran sin klasse.

Eleven skal kunne danse freestyle med lærte trin.

Eleven skal kunne danse freestyle ud fra sin fantasi.

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal kunne huske den lærte koreografi på scenen samt sin(e) plads/ pladser.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi med samme energi på scenen, som man har lært i danselokalet.

Eleven skal kunne danse koreografien med den rette energi og det rette udtryk.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed

Eleven skal kunne isolere overkroppen og have forståelse for adskillelse og sammenhæng.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt kunne danse den lærte koreografi.

 • Freestyle / Impro:

 Eleven skal kunne freestyle i en cypher.

Eleven skal kunne bruge isolation i sin freestyle

 • Basistrin og teknik /kernestof i 3. klasse:

Eleven skal kunne fremvise tyngde, fornemmelsen af at være nede i knæ, og bounce og groove, som er karakteristisk for hip hop.  

Eleven skal have kropsbevidsthed og kunne kontrollere isolation af overkroppen.

Eleven skal kende navnene på samtlige old school trin og vise dem:

Bart Simpson

The fila

Roger Rabbit

Brooklyn

 • Introduktion i 3. klasse

Eleverne bliver introduceret til flere old school trin, som skal kendes i slutningen af 4. klasse.

Eleverne bliver introduceret til wave-kombinationer og nye kropsisolationer.  

4. klasse

 • Musikalitet:

Eleven skal i gennem bevægelse kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat" og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal igennem bevægelse kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat.

Eleven skal igennem bevægelse kunne forstå musikken, følge takten og rytmen. 

 • Kvaliteter

Eleven skal kunne være grounded/nede i knæ, mens der danses koreografi.

Eleven skal kunne fremvise egne hip hop bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi og udtryk gennem dansen.

Eleven skal kunne bruge isolation og wave i sin freestyle

 • Koncentration og arbejdsindsats

Eleven skal kunne være stille og modtage en besked.

Eleven skal kunne indgå i timen som publikum og derved kunne tale om den dans, som eleven lige har set.

Eleven skal deltage aktivt i fælles samtaler om mål, fokus, øvelser m.m.

 • Kreativitet

Eleven skal kunne:

-       lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

-        optræde med egen dans foran sin klasse.

-       danse freestyle med lærte trin.

-       danse freestyle ud fra sin fantasi i en cypher.

 • Tilstedeværelse på scenen

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem, der danses sammen med, så dansen bliver så synkron som muligt.

Eleven skal kunne udtrykke hip hoppens energi på scenen.

Eleven skal være opmærksom på forskellige formationer i dansen og kunne huske dem.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal kunne Isolere samtlige kropsdele og have forståelse for adskillelse og sammenhæng.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt kunne danse den lærte koreografi med rette udtryk og energi .

Eleven skal kunne danse koreografien for resten af klassen med energi og udstråling.

 • Freestyle og impro:

Eleven skal kunne danse freestyle med de lærte old school trin, nye som gamle.

Eleven skal kunne danse freestyle med fokus på wave-kombinationer og kropsisolationer.

 • Basistrin og teknik/ Kernestof i 4. klasse

 Wave-kombinationer : kunne vise wave-teknik med armene step by step

Kropsisolationer: Man skal kunne styre kropsisolationer samt flow af overkroppen.

Man skal kende navnene på samtlige old school trin og kunne vise dem :

-       Bart Simpson

-       Roger Rabbit

-       Brooklyn m. armkombination

-       Steve Martin

-       The fila

-       Prep

-       Cabbage patch

-       Reebok

-       Smurf

-       The wop

 • Introduktion i 4. klasse:

Eleverne bliver introduceret til alle old school trin, som skal kendes i slutningen af 5. klasse.

Eleverne bliver introduceret til nye wave-kombinationer og nye kropsisolationer.

5. klasse

 • Musikalitet:

Eleven skal med dansetrin kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat" og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal via dansetrin kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat samtidig med, at den grundlæggende rytme stadig er i spil.

Eleven skal via dansetrin kunne forstå musikken, følge takten og dens rytme. 

 • Kvaliteter:

Eleven skal kunne være grounded/nede i knæ, mens der danses koreografi.

Eleven skal kunne fremvise egne hip hop bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi og udtryk gennem dansen.

Eleven skal kunne kombinere isolation og wave i sin freestyle.

 • Koncentration og arbejdsindstats:

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles samtaler om mål, fokus, øvelser m.m. Derudover skal eleven kunne indgå i en samtale om de trin, der bliver brugt i freestyle.

Eleverne skal kunne observerer hinanden to og to, og give konstruktiv og respektfuld feedback.

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne:

-        lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

-       optræde foran sin klasse.

-       danse freestyle med lærte trin.

-       danse freestyle ud fra sin fantasi i en cypher.

-       danse med indlærte trin i en cypher.

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal være bevidst om de andre dansere på scenen og have god kontakt til dem.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi, med det halve af sin klasse, foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Eleven skal have fornemmelse af at være synkron med de andre.

Eleven skal kunne indgå i formationsskift.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal kunne isolere de forskellige kropsdele, over-og underkrop, samt skabe en flydende bevægelse fra isolation til wave.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt kunne danse den lærte koreografi med rette udtryk og energi

Eleven skal kunne danse koreografien for resten af klassen med energi og udstråling.

 • Freestyle og impro:

 Eleven skal turde indgå i en cypher og danse.

Eleven skal kunne danse selvstændigt med indlærte basic/old school hip hop trin.  

Eleven skal kunne freestyle med alle old school trin.

Eleven skal kunne kombinere isolation og wave i sin freestyle.

 • Basistrin og teknik/Kernestof i 5.klasse:

Eleven skal kunne fremvise bounce i de forskellige bevægelser, trin og koreografi.

 Koreografi: Eleven skal kunne:

-        følge med i undervisningen af en koreografi og selvstændigt danse den lærte koreografi med udtryk. Have forståelse for at være fælles om en koreografi og opnå synkronitet i en gruppe.

-       indgå i gruppearbejde om at lave dansetrin og samarbejde med andre om at lave koreografier.

-       fremvise ALLE old school trin og kunne deres navne.

-       wave fra den ene arm til den anden, flydende uden stop.

-       gå fra isolation til flow.

-        

 • Introduktion i 5. klasse:

Der vil blive introduktion til forskellige variationer af old school trin og til forskellige kvaliteter og kvalitetskombinationer som: Wave, flow, slowmotion, popping, isolation samt til forskellige niveauer i freestyle.

6. klasse

 • Musikalitet:

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin, kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat", og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal via indlærte dansetrin kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat, mens den grundlæggende rytme stadig er i spil.

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin, kunne forstå musikken, følge takten og dens rytme. 

Introduktion til up beat: Eleven skal arbejde med forskellen på upbeat og downbeat, og have forståelse for, at man rammer forskellige rytmer og beats i forskellige stilarter.

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded/nede i knæ.

Eleven skal kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

Eleven skal kunne kombinere isolation, wave i en mere flydende bevægelse.

Eleven skal kunne freestyle på niveau 1 og 2

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles dialoger med spørgsmål om mål, fokus og øvelser mm. Derudover skal eleven kunne indgå i en dialog om de koreografier, der bliver vist i de kommercielle timer.

Eleverne skal i freestyle  kunne observerer hinanden to og to og give konstruktiv og respektfuld feedback.

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne:

-        lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

-       optræde foran sin klasse.

-       danse freestyle med lærte trin

-       danse freestyle ud fra sin fantasi

-       danse med indlærte trin og kvaliteter i en cypher

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og have god kontakt til de andre.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi, med det halve af sin klasse, foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Eleven skal have fornemmelse af at være synkron med de andre dansere.

Eleven skal kunne indgå i formationsskift.

Eleven skal kunne vise rette udtryk og energi på scenen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal kunne isolere de forskellige kropsdele, over-og underkrop, samt skabe en flydende bevægelse fra isolation til wave.

Eleven skal kunne wave fra begge arme og ned gennem hele kroppen.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt kunne danse den lærte koreografi med rette udtryk og energi.

Eleven skal kunne danse koreografien for resten af klassen med energi og udstråling.

Eleven skal opnå synkronitet med de andre.

 • Freestyle og impro :

 Eleven skal ved egen kreativitet og selvstændighed kunne fremvise forskellige variationer af old school hip hop trin.

Eleven skal kunne kombinere isolation og wave i sin freestyle på et mere personligt plan.

 • Basistrin og teknik/Kernestof i 6. klasse :

Eleven skal kunne fremvise bounce som en naturlig ting i forskellige bevægelser, trin og koreografi.

Eleven skal ved egen kreativitet og selvstændighed kunne fremvise forskellige variationer af old school hip hop trin.

Eleven skal kunne bruge de forskellige kvaliteter og niveauer 1 og 2 i sin freestyle.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen af en koreografi og selvstændigt danse den lærte koreografi med udtryk. Have forståelse for at være fælles om en koreografi og opnå synkronitet i en gruppe.  Kunne indgå i en gruppe om at lave dansetrin og samarbejde med andre om at lave koreografier.

 Eleverne skal i sin freestyle kunne bruge samtlige kvaliteter:

Flow, isolation, popping, wave.

 • Introduktion i 6.klasse:

 Eleven kommer til at arbejde med andre stilarter som wacking, house og new school.

Udskolingen:

Målet med undervisningen i udskolingen er, at eleverne får dansetekniske færdigheder, som passer til deres årgang, og at de samtidig kan bruge deres tekniske kunnen i kreative øvelser. De skal være disciplinerede og gå til undervisningen med en modenhed, der viser, at de respekterer hinanden og underviseren.

Der fokuseres på at give eleverne redskaber til at bruge deres selvbevidsthed konstruktivt, hvilket vil understøtte deres kreative udvikling.  Eleverne skal være bevidste om, hvorfor tekniske øvelser er vigtige, og de skal kunne danse en koreografi med personlighed og indlevelse. Samtidig skal de også kunne forstå vigtigheden af at bruge lærte metoder og trin til freestyle, da dette er deres egen personlige måde at udtrykke sig på. 

Eleverne skal bibringes en holistisk forståelse for hip hoppen som udtryksform:  At dansen, musikken, miljøet og historien udgør en helhed i kulturen.

7. klasse

 • Musikalitet:

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin, kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat", og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal, via indlærte dansetrin kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat, mens den grundlæggende rytme stadig er i spil.

Eleven skal via indlærte hip hop dansetrin kunne forstå musikken, følge takten og dens rytme. 

Eleven skal kunne kende forskel på upbeat og downbeat og have forståelse for, at man rammer forskellige rytmer og beats i forskellige stilarter.

Introduktion til up beat: Eleven skal lære forskellen på upbeat og downbeat og kunne ramme bounce i down beat i hip hop og endvidere kunne ramme upbeat i house med housetrinnet "farmer".

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded nede i knæ.

Eleven skal kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

Eleven skal fortsat kunne kombinere isolation, wave og flow på et højere plan.

Eleven skal kunne freestyle på niveau 1,2 og 3.

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles samtaler med spørgsmål om mål, fokus og øvelser mm. Derudover skal eleven kunne indgå i en dialog omkring de koreografier, der bliver vist i de kommercielle timer.

Eleverne skal i freestyle timerne kunne observere hinanden to og to og give konstruktiv og respektfuld feedback.

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne:

-        lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

-       selvstændigt lave en solo/ dans

-       optræde foran sin klasse.

-       danse freestyle med lærte trin.

-       danse freestyle ud fra sin fantasi.

-       med indlærte trin, kvaliteter og niveauer indgå i en cypher.

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og have god kontakt til de andre.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi, med det halve af sin klasse, foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem, som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Eleven skal have fornemmelse af at være synkron med de andre dansere.

Eleven skal kunne indgå i formationsskift.

Eleven skal kunne vise rette udtryk og energi på scenen.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal:

-       selvstændigt kunne finde et flow fra isolation til wave. 

-       kunne mestre isolation fra top til tå.

-       kunne isolere de forskellige kropsdele, over-og underkrop, samt skabe en flydende bevægelse fra isolation til wave.

-       kunne wave fra begge arme og ned gennem hele kroppen.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt kunne danse den lærte koreografi med rette udtryk og energi.

Eleven skal kunne danse koreografien for resten af klassen med energi og udstråling.

Eleven skal selvstændigt opnå synkronitet med de andre og følge og føle de andre.

 • Freestyle og impro:

Eleven skal ved egen kreativitet og selvstændighed kunne fremvise variationer af alle old school hip hop trin.

Eleven skal kunne eksperimentere med isolation, wave og flow med et mere personligt udtryk.

Eleven skal kunne bruge alle kvaliteter på niveau 1, 2 og 3.

 • Basistrin og teknik/Kernestof i 7. klasse:

Eleven skal mestre bounce at være grounded som en naturlig ting i stilarten.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i og selvstændigt vise koreografi med udstråling og personligt udtryk. Endvidere være i stand til at føle og følge en gruppe og opnå synkronitet.

Freestyle: Eleverne skal kunne danse i en cirkel. Endvidere kunne danse frit med lærte trin inden for forskellige stilarter samt finde et mere personligt udtryk.

Eleverne skal have kendskab til og kunne kende forskel på flere stilarter inden for street dance.

 • Introduktion i 7. klasse:

Metoder til at freestyle med forskellige kvaliteter og niveauer på et mere personligt plan.

Fokus på stagepresence: udstråling, synkronisering i gruppen, formationer osv.

8. klasse 

 • Musikalitet:

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin og variationer, kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat", og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal, via indlærte dansetrin og variationer, kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat, mens den grundlæggende rytme stadig er i spil.

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin, kunne forstå musikken, følge takten og dens rytme. 

Eleven skal kunne kende forskellen på upbeat og downbeat og kunne ramme bounce i down beat i hip hop og skal kunne ramme upbeat i house med housetrinnet "farmer".

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded/nede i knæ.

Eleven skal kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

Eleverne skal kunne bruge de forskellige kvaliteter i hip hop i sin freestyle: Flow, isolation, popping, wave .

Eleven skal kunne bruge alle kvaliteter på niveau1, 2 ,3 og 4.

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleven skal indgå koncentreret i undervisningen, og deltage aktivt i fælles samtaler med spørgsmål om mål, fokus og øvelser mm. Derudover skal eleven kunne indgå i en dialog omkring de koreografier, der bliver vist i de kommercielle timer.

Eleverne skal i freestyle timerne kunne observerer hinanden to og to og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleven skal have en forståelse for synkronitet i koreografi.

Eleven skal have forståelse for udtryk i freestyle

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne:

-        lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper.

-       selvstændigt lave en solo/ dans

-        optræde foran sin klasse.

-       danse freestyle med lærte trin

-       danse freestyle ud fra sin fantasi

-       med indlærte trin, kvaliteter og niveauer indgå i en cypher

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen, og have god kontakt til de andre.

Eleven skal kunne optræde med en lært koreografi, med det halve af sin klasse, foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Eleverne skal have fornemmelse af at være synkrone.

Eleven skal kunne indgå i formationsskift.

Eleven skal kunne vise rette udtryk og energi på scenen på en natulig og personlig måde.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal kunne eksperimentere med isolation og wave på et mere personligt plan og udtryk og bruge det i hip hop freestyle.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i undervisningen til en koreografi og selvstændigt danse den lærte koreografi med rette udtryk og energi.

Eleven skal kunne danse koreografien for resten af klassen med energi og udstråling.

Eleven skal opnå synkronitet med de andre og have en klar fornemmelse for de andre.

 • Freestyle og impro:

At kunne danse selvstændigt i en cirkel.

At kunne danse freestyle med egne variationer af old school trin, forskellige kvaliteter og niveauer.

Eleven skal kunne kombinere isolation, wave og flow i sin freestyle på et mere personligt plan, samt kunne bruge de forskellige niveauer i sin freestyle.

 • Basistrin og teknik/Kernestof i 8.klasse:

Eleven skal mestre bounce/at være grounded som en naturlig ting i stilarten.

Eleven skal have kendskab til og kunne kende forskel på flere stilarter inden for street dance.

Eleven skal kunne freestyle med forskellige kvaliteter og niveauer på et mere personligt plan.

Koreografi: Eleven skal kunne følge med i og selvstændigt kunne vise koreografi med udstråling og personligt udtryk. Endvidere være i stand til at føle og følge en gruppe og opnå at blive så synkron som muligt.

 • Introduktion i 8. klasse:

Eleverne lærer at eksperimentere og kombinere alle kvaliteter i sin freestyle: Flow, isolation, popping, wave, slowmotion.

Eleverne lærer om brugen af alle kvaliteter på alle niveauer.

9.-10. klasse 

 • Musikalitet:

Eleven skal, via indlærte hip hop dansetrin og variationer, kunne følge en bestemt rytme uden at være "off beat", og have forståelse for, at hip hop rammer down beat. 

Eleven skal, via indlærte dansetrin og variationer, kunne skabe og ramme andre rytmer end down beat, mens den grundlæggende rytme stadig er i spil.

Eleven skal via indlærte hip hop dansetrin kunne forstå musikken, følge takten og dens rytme. 

Eleven skal i stilarten hip hop kunne ramme down beat med forskellige hip hop trin og egne variationer.

 Eleven skal kunne ramme upbeat i house med forskellige house trin og egne variationer.

 • Kvaliteter:

Eleven skal have forståelse for at være grounded/nede i knæ.

Eleven skal kunne fremvise forskellige bevægelser med bounce. 

Eleven skal kunne udtrykke hip hop musikkens energi/udtryk gennem dansen.

Eleven skal kunne eksperimentere og kombinere alle kvaliteter i sin freestyle: Flow, isolation, popping, wave, slowmotion.

Eleven skal kunne bruge alle kvaliteter på alle niveauer.

 • Koncentration og arbejdsindsats:

Eleverne skal indgå koncentreret i undervisningen og deltage aktivt i fælles samtaler med spørgsmål om mål, fokus og øvelser mm. De skal kunne observerer hinanden og give konstruktiv og respektfuld feedback.

Eleverne skal have en forståelse for synkronitet i koreografi og kunne sætte ord på dette.

Eleven skal have forståelse for udtryk i freestyle og kunne sætte ord på dette.

Eleven skal med egne ord kunne fortælle om hip hop og dens kultur og have forståelse for denne.

Eleven skal kunne perspektivere til andre stilarter.

 • Kreativitet:

Eleven skal kunne:

-        lave en dans ud fra en passende kreativ opgave med en partner eller i grupper

-       selvstændigt lave en solo/dans

-       optræde foran sin klasse

-       danse freestyle med lærte trin

-       danse freestyle ud fra sin fantasi

-       med indlærte trin, kvaliteter og niveauer indgå i en cypher

-       udtrykke sig personligt gennem dansen 

 • Tilstedeværelse på scenen:

Eleven skal være bevidst om de andre på scenen og have god kontakt til dem.

Eleven skal kunne optræde, med en lært koreografi, med det halve af sin klasse, foran den anden halvdel af klassen, og samtidig kunne kigge ud på dem som kigger på.

Eleven skal kunne leve sig så meget ind i dansens stemning, at det kommer til udtryk på scenen.

Eleven skal have fornemmelse af at være synkron med de andre dansere.

Eleven skal kunne indgå i formationsskift.

Eleven skal kunne vise rette udtryk og energi på scenen på en natulig og personlig måde.

 • Kropshukommelse og kropsbevidsthed:

Eleven skal kunne eksperimentere med isolation og wave og kunne finde frem til et personligt/ karakteristisk udtryk.

Koreografi: Eleven skal selvstændigt kunne følge med i og vise en koreografi med udstråling og personligt udtryk.

Eleven skal kunne føle og følge en gruppe og selvstændigt opnå at blive så synkron med gruppen som muligt.

Eleven skal opnå synkronitet med de andre, have fornemmelse for de andre, og kunne indgå i samtlige formationer og formationspladser.

 • Freestyle og impro:

Eleven skal kunne danse frit med egne variationer af old school trin.

Eleven skal kunne inddrage alle kvaliteter inden for hip hop i sin freestyle: Flow, isolation, slowmotion, popping, wave.

Eleven skal kunne bruge alle niveauer og sammensætte disse med et personligt udtryk.

 • Basistrin og teknik/Kernestof:

Eleven skal have groundness og bounce som en integreret del i sine bevægelser i hip hop.

Eleven skal kende til de grundlæggende trin og teknikker og vide og forstå, hvor de nyere dansetrin udspringer fra.

Eleven skal have kendskab til flere dansestilarter inden for street dance og kende forskel på deres teknik og udtryk samt kende til dansens baggrund, historie og kultur.

Eleven skal forstå helheden i hip hoppens kultur og have kendskab til alle lærte stilarters historie, kultur, og baggrund.

Standard/Latin

0. klasse

 • Faglige mål

 Eleven kan på klassetrinnet

-       vise kendskab til udvalgte teknisk trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise kendskab til basale rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise kendskab til, hvad korrekt posture er

-       vise kendskab til, hvad korrekt standardholdning er

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 0. og 1. klasse, og som de skal kunne ved slutningen af 2. klasse:

-       basic grundtrin i Cha Cha, Jive, Vals og Quickstep

-       Rumba gå-trin

-       check position

-       stå på tå med strakt knæ

-       basic armbevægelse uden dansetrin

-       basic standardholdning

-       chassé

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 0.-3. klasse, men som først skal kunnes ved slutning af 4. klassetrin.

-       3-trin drejninger

-       basic rytme og grundtrin i Samba og Tango

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       bevægelse i standard

-       vise kendskab til “fodarbejde”, når man danser.

 • Fysisk kompetencer

Ud fra den enkelte elevs fysiske forudsætninger forventes flg.:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latin æstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik.

 • Personlige kompetencemål

 Svarende til niveau 0 kan eleven:

-       lære og huske trin og koreografiske kombinationer

-       arbejde målrettet og koncentreret

1. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 1 kan eleven:

-       vise kendskab til udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise kendskab til basale rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise kendskab til, hvad korrekt posture er

-       vise, at man selv kan starte til musikken

-       vise, at man kan danse korrekt i musikken og blive i musikken i en begrænset periode

-       vise kendskab til, hvad korrekt standardholdning er.

 • Fagligt indhold

Kernestoffet

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 1. klasse, men først skal kunne ved slutning af 2. klasse:

-       basic grundtrin i Cha Cha, Jive, Vals og Quickstep

-       Rumba gå-trin

-       check position

-       stå på tå med strakt knæ

-       basic armbevægelse samtidig med, at man danser

-       basic standardholdning

-       chassé uden hop

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne vil blive introduceret til i 0-3 kl. men som første skal kunnes ved slutning af 4. klassetrin.

-       3- trin drejninger

-       basic rytmer og grundtrin i samba og tango.

-       bounce action.

-       strakte ben og fødder når man danser latin.

-       bevægelse i standard.

-       vise kendskab til “fodarbejde”, når man danser.

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning, udviser han eller hun svarende til niveau 1.

-       en optimal koordination af kroppen.

-       en optimal styrke der afspejler standard/latin æstetik.

-       en optimal energi der afspejler standard / latin æstetik.

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 1 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt.

-       arbejde målrettet og koncentreret.

2. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 2 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise kendskab til basale rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise kendskab til, hvad korrekt posture er

-       vise, at man kan starte selv i musikken

-       Vise, at man kan danse til musikken og blive i musikken

-       vise kendskab til, hvad korrekt standardholdning er

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 0-1 klasse, og som de skal kunne ved slutning af 2. klasse:

-       basic grundtrin i Cha Cha, Jive, Vals og Quickstep

-       Rumba gå trin

-       check position

-       stå på tå med strakt knæ

-       basic armbevægelse samtidig med at man danser

-       basic standardholdning

-       chassé uden hop

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 1.-3. klasse, men som først skal kunnes ved slutning af 4. klassetrin:

-       3- trin drejninger

-       basic rytmer og grundtrin i samba og tango

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       bevægelse i standard

-       vise kendskab til “fodarbejde”, når man danser

 • Fysisk kompetencer

Elevens fysiske forudsætninger taget i betragtning, udvises svarende til niveau 2.:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke der afspejler standard/latinæstetik.

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik.

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 2 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

3. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 3 kan eleven

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise basale rytmer og grundtrin i standard/latin.

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan starte til musikken

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning.

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 0.-2. klasse, og som skal kunnes ved slutningen af 3. klasse:

-       basic rytmer og grundtrin i Cha Cha, Jive, Vals, og Quickstep

-       Rumba gå–trin

-       check position

-       stå på tæer med strakte knæ

-       basic armbevægelse samtidig med, at man danser

-       basic standardholdning

-       basic standardbevægelse

-       vise kendskab til basic rytmer og grundtrin i Samba og Tango.

-       vise kenskab til hvad korrekt “fodarbejde” er, når man danser.

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 1 – 4. klasse, men som først skal kunnes ved slutning af 4. klassetrin:

-       3- trin drejninger

-       basic rytmer og grundtrin i Samba og Tango

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       bevægelser i standard

-       Vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

-       Vise kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard.

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget I betragtning, udvises svarende til niveau 3:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard / latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 3 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning til at udvikle kroppen samt til at følge med i læring af nye trin/bevægelser)

4. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 4. kan eleven

-       udføre udvalgte teknisk trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise basale rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan start til musikken

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 0.-3. klasse og som skal kunne ved slutningen af 4. klasse:

-       basic rytmer og grundtrin i Cha Cha, Jive, Vals og Quickstep

-       Rumba gå-trin (forlæns og baglæns)

-       check position

-       stå på tæer med strakte knæ i 5 minutter

-       basic armbevægelse samtidig med, at man danser

-       basic standardholdning

-       Bbsic standardbevægelse

-       3–trin drejninger

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin.

-       bevægelser i standard

-       have kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 4. klasse., men som først skal kunnes ved slutning af 6. klassetrin:

-       mere avancerede rytmer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Jive, Vals, Tango og Quickstep

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       bevægelse i standard

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

-       vise kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning, udvises svarende til niveau 4:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik.

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemå

Svarende til niveau 4 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning til at udvikle kroppen samt til at følge med i læring af nye trin/bevægelser)

5. Klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 5 kan eleven:

-       udføre udvalgte teknisk trin og bevægelser både alene og sammen med partner

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise korrekte positurer

-       vise at man selv kan starte til musikken

-       vise at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser.

 • Fagligt indhold

Kernestoffet

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 5. klasse og som eleven skal kunne ved slutningen af 6. klasse:

-       mere avancerede rytmer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Jive, Vals, Tango og Quickstep

-       basic rytmer og grundtrin i Rumba og Wienervals

-       Rumba gåtrin (forlæns og baglæns)

-       stå på tæer med strakte knæ i 5 minutter

-       mere avancerede armbevægelser samtidig med, at man danser

-       basic standardholdning (10 minutter)

-       mere avancerede standardbevægelser

-       3-trin drejninger

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 5. klasse, men som først skal kunnes ved slutningen af 6. klassetrin:

-       vise Jive spark

-       vise Quickstep hops

-       vise spinning og spiraler

-       vise spotting, når man drejer

-       vise kendskab til hip designs

-       vise kendskab til body actions.

 • Fysisk kompetencer

Under hensyntagen til elevens fysiske forudsætninger og alder udvises svarende til niveau 5:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 5 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring (herunder alle former for ekstra træning med henblik på at udvikle kroppen samt til at følge med i indlæring af nye trin/bevægelser).

6. Klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 6 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin.

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan starte til musikken

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser.

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 5. klasse, og som skal kunnes ved slutningen af 6. klasse:

-       mere avancerede rytmikkombinationer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Jive, Vals, Tango og Quickstep.

-       basic rytmer og grundtrin i Rumba og Wienervals.

-       Rumba gåtrin (forlæns og baglæns)

-       stå på tæer med strakte knæ i 5 minutter

-       mere avancerede armbevægelser samtidig med, at man danser

-       basic standardholdning (10 minutter)

-       mere avancerede standardbevægelser

-       3-trin drejninger

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       vise kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard

-       vise Jive spark

-       vise Quickstep hops

-       vise spinning og spiraler

-       vise spotting, når man drejer

-       vise kendskab til body actions

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 5. klasse, men som først skal kunnes ved slutningen af 6. klassetrin:

-       kendskab til rotation, sway og extension/flexion

-       kendskab til speed.

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning udvises svarende til niveau 6:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 6 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       Motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning med henblik på udvikling af kroppen og læring af nye trin/bevægelser).

7. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 7 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner.

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise korrekt posture

-       vise, at man kan starte selv i musikken

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 7. klasse, og som skal kunnes ved slutningen af 8. klasse:

-       mere avancerede rytmiske kombinationer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Rumba, Jive, Vals, Tango, Wienervals og Quickstep

-       basic rytmer og grundtrin i Paso double og Slow Foxtrot

-       Rumba gå-trin (forlæns og baglæns)

-       stå på tæer med strakte knæ i 10 minutter

-       basic standardholdning (15 minutter)

-       3–trin drejninger

-       bounce action.

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       vise korrekt “Rise and Fall”  i standard

-       vise korrekt Jive spark action

-       vise korrekt “spinning og spiraler”

-       vise spotting, når man drejer

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 7. klasse og som skal kunnes ved slutningen af 9.-10. klasse.

-       vise kendskab til hip designs og hvordan man bruger dem i Standard/Latin

-       vise kendskab til body actions og hvordan de forskellige actions er koordineret

-       vise kendskab til rotation, sway, extension/flexion og hvordan de kombineres og giver større dynamik

-       vise speed og hvordan man bruger dette i Standard/Latin

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning udvises svarende til niveau 7:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 7 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning med henblik på udvikling af kroppen og læring af nye trin/bevægelser).

8. Klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 8 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin.

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan starte til musikken

-       vise, at man kan danse til musikken og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne blev introduceret til i 7. klasse, og som skal kunnes ved slutningen af 8. klasse:

-       mere avancerede rytmiske kombinationer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Rumba, Jive, Vals, Tango, Wienervals og Quickstep

-       Rumba gåtrin (forlæns og baglæns)

-       stå på tæer med strakte knæ i10 minutter

-       mere avancerede armbevægelser samtidige med, at man danser

-       basic standardholdning (15 minutter)

-       bounce action

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       vise kendskab til, hvad korrekt “Rise and Fall” er i standard

-       vise korrekt Jive spark action

-       vise spinning, spiraler og 3-trin drejninger

-       vise spotting, når man dreje

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 7.-8. klasse, men som først skal kunnes ved slutningen af 9.-10. klasse:

-       vise forståelse for hip designs og hvordan man bruger dette i standard/latin

-       vise body actions og hvordan de forskellige actions er koordineret

-       vise rotation, sway og extension/flexion og hvordan de kombineres til at give større dynamik

-       vise speed og hvordan man bruger dette i standard/latin

-       vise, at man kan isolere forskellige dele af kroppen og hvordan, de kan kombineres

 • Fysisk kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning udvises svarende til niveau 8:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 8 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret.

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning med henblik på udvikling af kroppen samt til at følge med i læring af ny trin/bevægelser).

9. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 9 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan starte til musikken

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

 • Faglig indhold

Kernestoffet:

Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 7.-9. klasse og som skal kunnes ved slutning af 9. klasse:

-       mere avancerede rytmiske kombinationer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Rumba, Jive, Vals, Tango, Wienervals og Quickstep

-       centre positions

-       stå på tæer med strakte knæ i 10 minutter

-       mere avancerede armbevægelser samtidige med,  at man danser

-       basic standardholdning (15 minutter)

-       forståelse for standardbevægelser og hvordan man kan maksimere disse

-       have strakte ben og fødder, når man danser latin

-       vise korrekt “Rise and Fall” i standard

-       vise korrekt Jive spark action

-       vise spinning, spiraler og 3-trin drejninger

-       vise spotting , når man drejer

 • NYT Intro-stof

Ud over kernestoffet er der faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 7.-9. klasse, men som først skal kunnes ved slutningen af 10. klasse :

-       vise forståelse for hip designs og hvordan man bruger dette i standard/latin

-       vise body actions og hvordan de forskellige actions er koordineret

-       vise rotation, sway og extension/flexion, og hvordan de kombineres til at give større dynamik

-       vise speed, og hvordan man bruger dette i standard/latin

-       vise, at man kan isolere forskellige dele af kroppen, og hvordan de kan kombineres

 • Fysiske kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning udvises svarende til niveau 9:        

-       en optimal koordination af kroppen.

-       en optimal styrke, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 9 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret.

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning med henblik på udvikling af kroppen, samt til at følge med i læring af nye trin/bevægelser).

10. klasse

 • Faglige mål

Svarende til niveau 10 kan eleven:

-       udføre udvalgte tekniske trin og bevægelser, både alene og sammen med partner

-       vise mere komplicerede rytmer og grundtrin i standard/latin

-       vise korrekt posture

-       vise, at man selv kan starte til musikkenl

-       vise, at man kan danse til og blive i musikken

-       vise korrekt standardholdning

-       vise korrekt “fodarbejde”, når man danser

 • Fagligt indhold

Kernestoffet:

I 10 klasse forventer vi, at eleverne har en dybere forståelse af det lærte stof fra tidligere årgange. Kernestoffet er de faglige elementer, som eleverne bliver introduceret til i 7.-10. klasse:

-       mere avancerede rytmiske kombinationer og grundtrin i Cha Cha, Samba, Rumba, Jive, Vals, Tango, Wienervals og Quickstep

-       centre positions

-       stå på tæer med strakte knæ i 10 minutter

-       mere avancerede armbevægelser samtidige med, at man danser

-       basic standard holdning (15 minutter)

-       forståelse for standardbevægelse og hvordan, man kan maximere dette

-       strakte ben og fødder, når man danser latin

-       vise korrekt “Rise and Fall” i standard

-       vise korrekt Jive spark action

-       vise spinning, spiraler og 3-trin drejninger

-       vise spotting, når man drejer

 • NYT Intro-stof

Ved udgangen af 10. klasse skal eleven:

-       vise forståelse for hip designs, og hvordan man bruger disse i standard/latin

-       vise kendskab til body actions, og hvordan de forskellige actions er koordineret

-       vise kendskab til rotation, sway and extension/flexion, og hvordan de kombineres til at give større dynamik

-       vise speed, og hvordan man bruger dette i standard/latin

 • Fysiske kompetencer

Elevernes fysiske forudsætninger taget i betragtning udvises svarende til niveau 10:

-       en optimal koordination af kroppen

-       en optimal styrke ,der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal energi, der afspejler standard/latinæstetik

-       en optimal fleksibilitet, der afspejler standard/latinæstetik

 • Personlige kompetencemål

Svarende til niveau 10 kan eleven:

-       lære trin og koreografiske kombinationer hurtigt

-       arbejde målrettet og koncentreret

-       motivere sig selv og tage ansvar for egen læring(herunder alle former for ekstra træning med henblik på udvikling af kroppen samt til at følge med i læring af nye trin/bevægelser).