Evaluering

Balletskolen foretager evalueringer af undervisningen på 6 planer:

1) Samtaler: Evalueringer i forhold til den enkelte elev gennem skole-hjem-samtaler i løbet af året, hvor der er fokus på udbytte af undervisningen i de boglige fag. Ud over de planlagte møder foregår der også individuelle samtaler med eleven selv og løbende efter behov.

2) Feed back, karakterer og eksamen:  Fra og med 8. klasse gives karakterer i skolefagene to gange om året hhv. til jul og sommer. I 9. og 10. klasse afholdes Folkeskolens afgangseksamen efter gældende regler. 8. klasse afvikler eksamen i musik eller billedkunst, samt prøveeksamen i dansk og engelsk. Ud over eksamen afvikles to terminsprøveperioder for 9.-10. klasse og en periode for 8. klasse i fagene dansk, engelsk og matematik.(HER SKAL LINKES TIL KARAKTERER)

De yngre klasser modtager løbende feed back i forhold til deres undervisning, og den enkelte lærer er i tæt kontakt med hjemmene.

3) Kunstneriske fag: Alle elever modtager feed back og har skriftlige evalueringer to gange om året i deres kunstneriske fag. Derudover afvikles der forældresamtaler i de kunstneriske fag midt på skoleåret. I december afvikles terminsprøver i dans og året afslutter med årsprøver i dans i forskellige discipliner på alle årgange.

4) Tilsynsførende:  Skolen har lovpligtigt en tilsynsførende, der besøger skolen et antal gange om året, hvor vedkommende observerer undervisningen – både på skoledelen og i de kunstneriske fag. Der henvises her til den aktuelle tilsynsrapport, som også er præsenteret ved skolens generalforsamling. (HER SKAL LINKES TIL BERETNING)

5) Undervisningsmiljøundersøgelse:  Med jævne mellemrum og senest i 2022 afvikles en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever, hvor der er mulighed for at den enkelte elev blandt andet kan evaluere eget udbytte af skolens undervisning. Der henvises til denne undersøgelse. (HER SKAL LINKES)

6) Ledelsens evaluering af undervisningen: Med jævne mellemrum observerer skolens ledelse undervisningen på skolen. Det tilstræbes at så mange fag og lærere som muligt får besøg. Efterfølgende gives feed back til den enkelte underviser.

 

Evaluering 2022

Skolens ledelse har i løbet af efteråret 2022 observeret undervisningen på alle årgange og hos alle undervisere – både på de kunstneriske linjer og i friskolen.

Det har været meget opløftende oplevelser. Undervisningen har været på højt niveau. Fokuspunkterne har været på det faglige niveau, på relationer mellem lærer og elev og på det sociale sammenspil i klasserne. Undervisningen har været seriøs men i blandet godt humør og humor, varieret og tilpasset den enkelte elevs faglige behov.  I tråd med skolens tilsynsførende konstateres det, at undervisningen på alle trin står mål med Folkeskolens undervisning og i den forbindelse kan også henvises til skolens karakterer ved afgangseksamen.

 

Opfølgningsplan:

Det faglige niveau i undervisningen er generelt meget tilfredsstillende, og eleverne oplever et trygt undervisningsmiljø.

På baggrund af denne evalueringsrunde foretaget i efteråret 2022 skal vi fortsat have fokus på det trygge undervisningsmiljø, hvor plads til forskellighed er essentiel. Vi skal fortsat arbejde for at opnå de enkelte trinmål i forhold til Folkeskolens mål og delmål. Vi skal fortsat have fokus på at lave en varieret undervisning indeholdende faglige udfordringer, bevægelse og aktiviteter og oplevelser ud af huset. Vi vil fortsat arbejde på at få inspirerende input fra mange forskellige  interessenter – både nationalt og internationalt.

Det er væsentligt, at vi fortsat forbereder eleverne bedst muligt til ungdomsuddannelserne. Vi skal fortsat være opmærksomme på at tilbyde passende udfordringer til de fagligt meget stærke elever, og i samarbej-de med PPR skal vi udvikle og tilbyde den bedst mulige støtte til elever med særlige udfordringer.

Næste evalueringsrunde afvikles senest foråret 2024 med fokus på de humanistiske og kunstneriske fag.