Friskolen
Info

EVALUERING og OPFØLGNINGSSPLANER

Balletskolen foretager evalueringer af praksis på 6 niveauer:

 

1) Samtaler

Alle klasselærere har skemalagt tid til individuelle samtaler med hver enkelt elev løbende og særlig afsat tid til ekstra samtaler efter behov.

Der afholdes fællesforældremøde i efteråret, hvor både bestyrelse, ledelse og klasselærer er til stede, og klassens generelle trivsel bliver drøftet.

Der afholdes individuel skole-hjem-samtale i efteråret, hvor flere af klassens undervisere, det enkelte barn og barnets forældrene deltager. Fokus er på det enkelte barns trivsel og faglige niveau. 

 

2) Test i det faglige niveau

I de yngre klasser evaluerer læreren, gennem individuelle metoder, løbende elevernes udbytte af undervisningen.

De enkelte lærere er altid i tæt dialog med hjemmet gennem hele skoleforløbet.

Vi fører børnene til 8. klasses valgfagsprøver (som udgangspunkt i musik og billedkunst), 9. klasses afgangsprøver og 10. prøver.

På grund af skolens særlige karakter består prøven i idræt af indholdsområderne dans og udtryk, kropsbasis og fysisk træning. Der aflægges ikke prøve i 9. klasse i Kristendomskundskab.

 

3) Undervisningsmiljøundersøgelse og trivselsundersøgelse 

Med jævne mellemrum afvikles en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever, hvor der evalueres på den enkelte elevs egen oplevelse af sit faglige udbytte samt oplevelsen af egen trivsel på skolen.  

 

4) Kunstneriske fag

Alle elever modtager feedback fra underviserne og har skriftlige evalueringer to gange om året i deres kunstneriske fag. Derudover afvikles der forældresamtaler i de kunstneriske fag først og eller midt på skoleåret.

På danse- og balletlinjen afvikles i december terminsprøver, og året afsluttes med årsprøver i dans i forskellige discipliner på alle årgange.

 

5) Tilsynsførende

Skolen har lovpligtigt en tilsynsførende, der besøger skolen et antal gange om året, hvor vedkommende observerer undervisningen – både på skoledelen og i de kunstneriske fag. Der henvises her til den aktuelle tilsynsrapport, som også er præsenteret ved skolens generalforsamling.

Det eksterne tilsyn foretages pt. af Jenny Staugaard.

Tilsynserklæring
 

 

6) Ledelsens evaluering af undervisningen

Med jævne mellemrum observerer skolens ledelse undervisningen på skolen. Det tilstræbes, at så mange fag og lærere som muligt får besøg løbende gennem hele skoleåret. Ledelsen bruges til sparring omkring pædagogik og trivsel i klasserne.

 

Opfølgningsplan på baggrund af ledelsens evaluering af skoleåret 2022-2023

Skolens ledelse har i løbet af efteråret 2022 observeret undervisningen på alle årgange og hos alle undervisere.

Det har været meget opløftende oplevelser. Undervisningen har været på højt niveau. Fokuspunkterne har været på det faglige niveau, på relationer mellem lærer og elev og på det sociale sammenspil i klasserne. Undervisningen har været seriøs men både med plads til humor og godt humør. Den har været varieret og tilpasset den enkelte elevs faglige behov. I tråd med skolens tilsynsførende konstateres det, at undervisningen på alle trin står mål med Folkeskolens undervisning og i den forbindelse kan også henvises til skolens karakterer ved afgangseksamen.

Det faglige niveau i undervisningen er generelt meget tilfredsstillende, og eleverne oplever et trygt undervisningsmiljø.

 

Opfølgningsplan for skoleåret 2023-2024

På baggrund af denne evalueringsrunde foretaget i efteråret 2022 skal vi fortsat have fokus på det trygge undervisningsmiljø, hvor plads til forskellighed er essentiel. Vi skal fortsat arbejde for at opnå de enkelte trinmål i forhold til Folkeskolens mål og delmål. Vi skal fortsat have fokus på at lave en varieret undervisning indeholdende faglige udfordringer, bevægelse og aktiviteter og oplevelser ud af huset. Vi vil fortsat arbejde på at få inspirerende input fra mange forskellige interessenter – både nationalt og internationalt.

Det er væsentligt, at vi fortsat forbereder eleverne bedst muligt til ungdomsuddannelserne. Vi skal fortsat være opmærksomme på at tilbyde passende udfordringer til alle elever på alle niveauer, gennem differentieret undervisning, 2-lærerordning og støtteundervisning på mindre hold. I samarbejde med PPR skal vi udvikle og tilbyde den bedst mulige støtte til elever med særlige udfordringer. Vi skal fortsat have fokus på særlige 2-sprogs klasser for de elever, der endnu ikke mestrer det danske sprog flydende.

 

Næste evalueringsrunde afvikles senest foråret 2024.